T7. Th9 30th, 2023

Các Họ Giáo

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – BỔN MẠNG HỌ GIÁO MÔNG TRIỆU 13.05.2023

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI BỔN MẠNG HỌ GIÁO MÔNG TRIỆU 13.05.2023

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 2023

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 28.05.2023  

Lễ Chúa Hiển Linh – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Linh 2023

Lễ Chúa Hiển Linh Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Linh 08.01.2023

Lễ Các Thánh Nam Nữ – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2022

Lễ Các Thánh Nam Nữ Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2022

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – BM Họ Giáo Mông Triệu 2022

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Họ Giáo Mông Triệu 14.08.2022

Dòng thông tin - RSS Tin Giáo Hội Công Giáo