T2. Th12 4th, 2023

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn mạng Họ Giáo Thánh Linh – CĐ Magnificat – Đội thăm viếng Legio Mariae

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bổn mạng Họ Giáo Thánh Linh
31/05/2020
Bổn mạng Ca Đoàn Magnificat & Đội Thăm Viếng Legio Mariae