Thánh lễ giỗ lần thứ 29 (1991-2020) của Cha cố Mát-thêu Phạm Công Ngơi

18g00 thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Thánh lễ giỗ lần thứ 29 (1991-2020) của Cha cố Mát-thêu Phạm Công Ngơi_Linh mục tiên khởi của Giáo Xứ An Phú.