T5. Th4 18th, 2024

Trước khi Abraham hiện hữu thì Ta đã hiện hữu – Thứ 5 tuần V MC

Trước khi Abraham hiện hữu thì Ta đã hiện hữu – Thứ 5 tuần V MC

Ga 8,51-59

51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”52 Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? “54 Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”57 Người Do-thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! “58 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! “59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Suy niệm:

Bạn có lắng nghe lời của Ðức Giêsu như thể cuộc sống của bạn tùy thuộc vào nó không? Ðức Giêsu tuyên bố lời chỉ có Thiên Chúa mới có thể tuyên bố – “Nếu ai giữ lời Thầy, họ sẽ không bao giờ thấy sự chết”. Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) giải thích câu Gioan 8,51 như sau:

“Nó không gì khác hơn là Người đã thấy cái chết khác mà vì nó Người đã đến để giải thoát chúng ta – cái chết thứ hai, cái chết đời đời, cái chết của Hỏa ngục, cái chết của người bị đày đọa, cái chết cùng với ma quỷ và các thần của nó! Ðây chính là cái chết thật sự; còn loại chết khác chỉ là sự chóng qua” (Khảo luận về Tin mừng Gioan 43,10-11).

Ngang qua Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng ta giao ước tình yêu vĩnh cửu

Khi Thiên Chúa thiết lập mối quan hệ với Abraham, Người ban cho ông một “giao ước vĩnh cửu” không thể phá vỡ (St 17,7). Ðức Giêsu đến để hoàn thành giao ước đó để chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa hằng sống và được kết hiệp với Người đời này lẫn đời sau. Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận biết Người và kết hiệp với Người và Người ban cho chúng ta ơn đức tin và sự hiểu biết để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết về những gì Người đã hoàn thành cho chúng ta ngang qua Con của Người là Ðức Giêsu Kitô.

Ðức Giêsu thách đố dân Israel đón nhận lời Người như sự mặc khải đích thật của chính Thiên Chúa. Lời tuyên bố của Người thách đố nền tảng đức tin và sự hiểu biết thật sự của họ về Thiên Chúa. Ðức Giêsu đưa ra một loạt lời tuyên bố dựa trên cuộc sống và sứ mạng của Người. Những lời tuyên bố này là gì? Trước hết, Ðức Giêsu tuyên bố sự hiểu biết duy nhất về Thiên Chúa như Con một yêu dấu của Cha trên trời. Bởi vì Người tuyên bố ở trong mối tương quan cá vị trực tiếp với Cha trên trời, Người biết mọi sự về Cha. Ðức Giêsu tuyên bố rằng con đường duy nhất để hiểu biết trọn vẹn về tâm trí Thiên Chúa phải ngang qua chính Người. Ðức Giêsu cũng tuyên bố sự vâng phục duy nhất trước Chúa Cha. Người suy nghĩ, sống, và hành động trong sự hiểu biết của Lời Cha. Nhìn vào cuộc sống của Người là để “xem Thiên Chúa muốn ta sống thế nào”. Chỉ trong Ðức Giêsu chúng ta mới thấy được những gì Thiên Chúa muốn chúng ta nhận biết và những gì Người muốn chúng ta là.

Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, là một với Cha từ thuở đời đời

Khi những nhà cầm quyền Dothái hỏi Ðức Giêsu ông tuyên bố mình là ai? Người trả lời: trước khi có Abraham, Ta đã hiện hữu. Ðức Giêsu nói tới sự vô tận và chỉ có Đấng duy nhất trong vũ trụ này là vô tận, đó là Thiên Chúa. Kinh thánh nói với chúng ta rằng “Ðức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay, và mãi mãi vẫn là một” (Hr 13,8). Ðức Giêsu không chỉ là người đã đến, sống, chết, và sống lại. Người còn là Đấng mãi mãi bất diệt, Đấng luôn luôn hiện hữu và mãi mãi hiện hữu. Trong Ðức Giêsu, chúng ta thấy Thiên Chúa hằng hữu trong thân xác hữu hình. Người là Thiên Chúa, Ðấng đã trở nên con người vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Cái chết và sự sống lại của Người giúp chúng ta chia sẻ sự sống đời đời của Người. Bạn có sống trong niềm hy vọng và niềm vui của sự sống lại không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Lời Chúa ở trên môi miệng và trong trái tim con để con có thể bước đi trong sự tự do của tình yêu, sự thật, và tốt lành vĩnh cửu của Chúa.

Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *