Bình an giữa sóng gió – Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A