T7. Th6 10th, 2023

Bình an giữa sóng gió – Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A