T7. Th2 4th, 2023

Bình an giữa sóng gió – Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A