T7. Th6 10th, 2023

Bổn mạng Ca đoàn Mẹ Thiên Chúa