CN. Th12 10th, 2023

Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ