T2. Th1 30th, 2023

Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ