T6. Th12 2nd, 2022

Bổn Mạng Xứ Đoàn TNTT Đức Kitô Mục Tử