T6. Th12 2nd, 2022

CÁC CON LÀ HIỆN TẠI CỦA THIÊN CHÚA