T2. Th1 30th, 2023

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A