T2. Th1 30th, 2023

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến