T2. Th12 4th, 2023

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến