T7. Th2 4th, 2023

Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh