T3. Th12 6th, 2022

Đâu là ý nghĩa trọng tâm của “mùa thường niên”?