T7. Th2 4th, 2023

Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân