T4. Th9 27th, 2023

Khi các ông giương cao Con Người lên