CN. Th3 3rd, 2024

Tại sao Chúa Giêsu gấp tấm vải liệm che mặt của Ngài trong mộ?