Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch