CN. Th3 3rd, 2024

Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch