Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ nhiệm kỳ 2020-2024