CN. Th3 3rd, 2024

Thánh Lễ trao Ủy Nhiệm Thư HĐMV Giáo Xứ nhiệm kỳ 2020-2024