Thập Giá Đức Kitô là nguồn mọi phúc lành là căn nguyên mọi ơn thánh