Tôn kính cha mẹ: thừa nhận tầm quan trọng của các ngài