T7. Th9 30th, 2023

Trước khi Abraham hiện hữu thì Ta đã hiện hữu