T6. Th7 12th, 2024

Các Họ Giáo

LỄ CHÚA HIỂN LINH – BM HỌ GIÁO HIỂN LINH 2024

LỄ CHÚA HIỂN LINH BỔN MẠNG HỌ GIÁO HIỂN LINH 2024

Lễ Các Thánh Nam Nữ – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 2023

Lễ Các Thánh Nam Nữ Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Thánh 01.11.2023

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – BỔN MẠNG HỌ GIÁO MÔNG TRIỆU 13.05.2023

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI BỔN MẠNG HỌ GIÁO MÔNG TRIỆU 13.05.2023

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 2023

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Bổn Mạng Họ Giáo Thánh Linh 28.05.2023  

Lễ Chúa Hiển Linh – Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Linh 2023

Lễ Chúa Hiển Linh Bổn Mạng Họ Giáo Hiển Linh 08.01.2023

Dòng thông tin - RSS Tin Giáo Hội Công Giáo