T3. Th9 26th, 2023

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019 NGÀY 14/12/2019 – LM VINH SƠN PHẠM TRUNG THÀNH (DCCT)

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 ngày 14/12/2019
Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành (DCCT) giảng phòng

Chủ đề của 2 ngày tĩnh tâm Mùa Vọng:
“CHÚA KI-TÔ ĐANG SỐNG” – Người trẻ với cội rễ​

Bài giảng :

Tài liệu tham khảo: TÔNG HUẤN “CHRISTUS VIVIT” – CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG – CHƯƠNG SÁU

Hình ảnh: